Geometrické plány - zpět

Geometrický plán je vždy neoddělitelnou součástí nebo přílohou právní listiny (smlouvy, dohody, rozhodnutí státního nebo územního orgánu, rozhodnutí soudu, návrhu na zápis do katastru nemovitostí) podle níž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.

Vyhotovujeme pro:


Vytyčení hranic pozemků

Vytyčení vlastnické hranice je vlastně přenos hranice zakreslené v katastrální mapě do terénu. Hranice se v terénu vytyčují z předchozí měřické dokumentace a technických podkladů uložených na katastrálním úřadě. Lomové body vytyčované hranice se vyznačí předepsaným způsobem (plastovými mezníky, obetonovanými železnými trubkami, hřeby…). S výsledkem vytyčovacích prací je třeba seznámit i vlastníky všech sousedních parcel.Všichni tito vlastníci mohou vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice do vytyčovacího protokolu.

Součástí vytyčení je vypracovaný vytyčovací elaborát, který obsahuje vytyčovací náčrt s vytyčovacími prvky a protokol o seznámení s průběhem vytyčené hranice pozemku . Celý elaborát o vytyčení hranice se předává na příslušný katastrální úřad. Vytyčením hranice pozemků se nemění právní vztahy k pozemkům!

Vytyčujeme:

POZNÁMKA:

Při prodeji nebo koupi pozemku doporučujeme zákazníkům i reálné vytyčení pozemku v terénu, které může být v rozporu s užívacím stavem v terénu. Také chybně deklarovaná výměra katastrálním úřadem je velmi častým jevem (kupní cena pozemku je přitom většinou odvozena z počtu m2).

Finance vynaložené kupujícím nebo prodávajícím na geodetické práce při vytyčení pozemku (před samotnou realizací prodeje pozemku) jsou potom neporovnatelné s financemi vynaloženými při koupi problematického pozemku.


Právní servis a poradneství

Vyhotovíme nebo zajistíme:

Podrobněji o náležitostech návrhu vkladu do katastru nemovitostí - zde

Zpět na Služby