Inženýrská geodézie - zpět

Práce inženýrské geodézie (dále IG) jsou nepostradatelné pro stavební činnosti v pozemním, dopravním, vodním stavitelství a v průmyslu.

V rámci kompletního zabezpečení výstavby jsou práce IG průběžně vyžadovány, počínaje vyhotovením podkladů pro projekty, přes měřické práce na stavbách až po vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Tyto práce jsou pro bezproblémový chod výstavby a stoupající náročnost staveb zcela nezbytné a objednatelem, což jsou většinou zástupci dodavatele nebo investora, ve stále vyšší míře požadovány.

Naše firma všechny tyto činnosti vykonává a je schopna zajistit je v plné míře i pro velké stavby.

Při případném zájmu objednatele o naše služby stačí v objednávce specifikovat lokalitu stavby (okres, katastrální území, parcelní číslo dle mapy katastru nemovitostí), určit účel nebo charakteristiku stavby a v případě požadavků na geodetické práce při vytyčení a v průběhu stavby předložit projektovou dokumentaci.

Zároveň je pro zdárný průběh stavby potřebné, aby byla zabezpečena kvalitní úroveň dodavatelsko-odběratelských vztahů na stavbách a zajištěna potřebná koordinace mezi všemi subjekty podílejícími se na výstavbě.

Vytyčení stavby

Vytyčení stavby je nutné provést dle ustanovení stavebního zákona pouze úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem - ÚOZI ( předává se při kolaudaci stavby).

Vytyčení budovy se provádí podle platného vytyčovacího výkresu, popř. ze situace obsažené v projektu stavby. Vytyčení se provádí protokolárně s tím, že po vytyčení v terénu a stabilizování rohů budovy roxory či kolíky je možno provést zajištění vytyčených rohů na lavičky. Podepsaný vytyčovací protokol požaduje při kolaudaci stavební úřad.

Měřické práce v průběhu stavby

Výstavba složitějších a rozsáhlejších objektů se stavebními technologiemi náročnými na přesnost vyžaduje neustálou přítomnost geodetů, kteří provádí vytyčovací a kontrolní měřické práce. V průběhu stavebních prací je nutné zaměřovat průběh inženýrských sítí před záhozem!

Dokumentace skutečného provedení stavby

Po ukončení výstavby je nutné provést konečné zaměření a vyhotovení DSPS, které v souladu se státními normami a vyhláškami ČÚZK vyhovuje požadavkům objednatele a příslušného zástupce státní správy. Na takto získaném podkladě je pak možné přistoupit k vyhotovení geometrického plánu, který slouží ke vkladu do katastru nemovitostí, popřípadě ho lze předložit pro zapracování do městského informačního systému jeho správci.

Tento přehled činností patří podle našich zkušeností k nejvíce frekventovaným geodetickým pracím v investiční výstavbě.

Zpět na Služby