www.gepro.cz

Certifikáty

Certifikát Misys Certifikát Misys Certifikát Misys Certifikát UAP

MISYS - zpět

Geografický informační systém (GIS) MISYS je ucelený komplexní informační systém, který zpracovává vzájemně obousměrně provázané grafické a popisné informace o daném území. Práce s ním umožňuje interaktivně kombinovat různá grafická data s jejich popisnými údaji za účelem řešení efektivní správy daného zájmového území.

Dále umožňuje nad shromážděnými daty provádět přehledné a srozumitelné rozbory a analýzy, ze kterých je následně možno výtvářet podklady pro rozhodování zodpovědbných orgánů či pracovníků v řídících funkcích. Systém MISYS dává ucelený přehled o majetkoprávních vztazích, skutečném stavu území a o jeho rozvoji.

Z výše uvedené charakteristiky vyplývá cílová skupina uživatelů, pro které je určen. Plně pokrývá potřeby měst, obcí, státní správy, závodů, správců technické infrastruktury a mnoha dalších. Misys je systém modulární, takže je možno s ohledem na rozdílné požadavky jednotlivých zákazníků celý projekt takzvaně "ušít na míru".

Využití systému:

Jaká data systém využívá:

Připojení dalších aplikací - pasportů:

Aby byla zajištěna využitelnost GIS MISYS na městských úřadech je systém koncipován jako otevřený vůči ostatním systémům používaným ve veřejné správě. Program MISYS importuje a používá data ISKN jak ve starém formátu (DBF, VKM a další), tak především v novém výměnném formátu VFK. Dále konvertuje nebo přímo načítá datové formáty systému MicroStation (DGN), produktů firmy ESRI (SHP, generate), programu AutoCAD (DXF, DWG) a samozřejmě své vlastní (SS, STX, VYK, VTX).

Z rastrových formátu je v prostředí MISYS použitelná většina běžných i speciálních GIS formátů: BMP, CIT, COT, GIF, PCX, JPG, TIFF, PNG, ECW, MrSID aj. Rastry mohou být mnoha způsoby souřadnicově připojeny, je možné je přímo zobrazovat i v různých souřadnicových systémech bez nutnosti zdlouhavých transformací. U všech typů rastrů lze nastavit částečnou průhlednost barev.

V rámci městského informačního systému je MISYS možno propojit s ostatními agendami města jako je evidence obyvatel, evidence nemovitého majetku města, registr ekonomických subjektů apod. Dostupné je propojení se systémy MUNIS firmy TRIÁDA, RADNICE firmy VERA, Stavební úřad firmy VITA, Pasport zeleně firmy PZK a GIS a firmy MGM, systémy firem CYBEX a REKONIX aj. Rozpracovány jsou vazby na systémy PVT, GORDIC a ALIS.

Dalším rozšířením systému je využití tzv. WMS (Web Mapping Service) služeb pro libovolnou kombinaci vašeho projektu GIS s volně dostupnými daty distribovanými třetími stranami pomocí sítě internet (např. data pořizovaná jednotlivými ministerstvy, organizacemi s celostátní působností, krajskými úřady atd.).

Systém MISYS může pracovat jak v desktopové (jednouživatelské), tak i v síťové verzi, kdy pracuje více uživatelů současně nad centrálně uloženými daty. V neposlední řadě lze v dnešní době provozovat plnohodnotně systém pomocí sítě internet (tzv. MISYS WEB) a nebo oba systémy, jak webový tak i desktopový mezi sebou libovolně kombinovat. Pro využívání systému pomocí webu potom slouží pouze webovský prohlížeč s podporou jazyka Java bez dalších přídavných instalací.

Programový produkt MISYS verze 7 byl podroben cetrifikačnímu řízení a získal atest dle zákona č. 365/2000 Sb., O informačních systémech veřejné správy - ukázat

Nabídka služeb:

Více informací k systému MISYS - PDF

Zpět na Služby